DigiTaktik | Skolforskningsinstitutet

DigiTaktik

Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik.

Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan före skolstart. Inom projektgruppen ser vi att det finns ett behov av att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande. Mer precist vill vi utveckla och evidensbasera en förskoledidaktisk metod för formativa processer kring grundläggande förmågor i tidig matematik. Målet i förlängningen är att alla barn ska börja skolan med förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i matematik.

Verktyg för att utveckla barns potential

I och med den nationella digitaliseringsstrategin har arbetet med digitala verktyg på förskolan diskuterats på många olika arenor, såväl inom politiken och akademin som i förskolans verksamhet. Det är en utmaning för förskolan att kunna förstå, följa och utmana barnens digitala aktiviteter. I ett nätverk mellan forskning och förskoleverksamhet efterfrågade förskollärare bättre verktyg för arbetet med att utveckla och stärka barns individuella potential inom ramen för förskolans grupporienterade lärpraktiker. Framförallt diskuterades matematik och frågan ställdes: Kan digitala verktyg vara en möjlig resurs för att bättre planera, iscensätta, följa, utmana, dokumentera och formativt stödja barns utforskande och lärande? Därför fokuserar vi vår forskning på att vidareutveckla ett redan existerande digitalt matematikspel med fokus på dess funktion som verktyg och stöd för förskollärare.

Samarbetsprojekt mellan förskola, kommun och olika forskningsfält

I projektet möts forskningsområdena förskoledidaktik, kognitionsvetenskap samt barn- och ungdomsvetenskap i förskolans praktik. I sådana möten har vi gemensamt formulerat ett antal forskningsfrågor. Vi vill tillsammans undersöka hur ett funktionellt pedagogverktyg kan utformas för att stötta förskollärares arbete med lärandemålen för såväl barngruppen som för individuella barn. Vi vill också utveckla kunskap om hur digitala lärspel kan bidra till synliggörande och uppnående av målen för matematisk förmåga i styrdokumenten. Forskningsfrågorna kommer att studeras genom en kontrollerad, didaktiskt designad, interventionsstudie. I ett första steg kommer vi att prova ut metoder för undervisning med forskarutvecklande lärspel tillsammans med förskollärare i Nacka, vilka har deltagit i tidigare forskningsprojekt – på så sätt drar vi nytta av värdefull pedagogkompetens. I ett andra steg sker en kontrollerad interventionsstudie med det utvecklade lärspelet på ett urval förskoleavdelningar i Nacka såväl som i Lund/Genarp. Där samarbetar vi med förskollärare som kommer att vara de som driver interventionen med sina 4- och 5-åringar, inom ramen för sina vanliga anställningar. Förskollärarna i Nacka, vilka varit med i tidigare forskningsprojekt, får tid, utanför arbetet i barngrupp, till att handleda och assistera förskollärarna på interventionsförskolorna. Målet är att ta reda på om ett lärspel tillsammans med ett pedagogverktyg kan utveckla barns grundläggande matematik och hur dessa i så fall kan användas på ett bra sätt i förskolan.

Projektgruppen

Projektet organiseras av forskare och förskollärare i Stockholm och Lund. Kjällander är vetenskaplig ledare på universitetet och kommer att leda projektgruppen. Tillsammans med forskarna Frankenberg, Gulz och Haake kommer hon att implementera interventionsstudien. Forskarna ansvarar också för genomförandet av alla pre- och posttester, filmetnografi och dataanalys. Sundman-Brott (huvudman) är ansvarig på Nacka kommun där Hagås och Ring (särskilt yrkesskickliga förskollärare) arbetar, bland annat som avlönade projektmedlemmar med att driva projektet samt kommunicera med förskollärare, chefer och forskare. Såväl forskare som pedagoger har en omfattande kunskap om förskolan och har bidragit till fältet, inte bara med forskning, utan också med föreläsningar och populärvetenskapliga böcker.

Hela projektgruppen, såväl förskollärare som chefer och forskare kommer att samarbeta med internationella forskare såsom Pakulak vid University of Oregon samt Schwarz och Pilner-Blair vid Stanford University. Dessa och andra internationella forskare från Minnesota och London ingår i projektets referensgrupp och vi kommer att mötas kontinuerligt under hela projekttiden. Projektledaren har under terminen då projektet designats befunnit sig på Stanford University och fått vägledning inför projektstarten. Alla involverade förskollärare och forskare deltar sedan kontinuerligt i spridning av studiens resultat. Efter avslutat projekt är tanken att det icke-kommersiella lärspelet och pedagogverktyget ska kunna användas i ordinarie förskoleverksamheter i hela landet under barnens sista år på förskolan.

Projektdeltagare

Susanne Kjällander, fil.dr, Stockholms universitet (projektledare)

Sofia Frankenberg, fil. dr, Stockholms universitet

Agneta Gulz, professor, Lunds universitet

Magnus Haake, fil.dr, Lunds universitet

Sanna Hagås, särskilt yrkesskicklig förskollärare, Nacka kommun

Ann-Charlott Ring, särskilt yrkesskicklig förskollärare, Nacka kommun

Stockholms universitet

DigiTaktik – Digitala verktyg i förskolan

Artikel i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Att känna sig hemma i den digitala världen. Digital kompetens och demokrati utifrån tre perspektiv: elevernas, rektorns och lärarnas

Design workshops to develop a digital educator’s tool

Kapitel 6 handlar om digitala verktyg och matematik i projektet DigiTaktik där pedagoger och forskare samarbetar för att ta fram ett digitalt verktyg.

Artikel i IxD&A (Interaction Design and Architecture (s)) Journal

Early Math in a Preschool Context: Spontaneous Extension of the Digital into the Physical