Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling | Skolforskningsinstitutet

Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling

Vilken är projektets huvudsakliga frågeställning?

Projektet syftar till att studera yngre barns meningsskapande kring resursfördelning, dels ur ett matematiskt perspektiv som till exempel division, och dels ur ett hållbarhetsperspektiv som bottnar i naturvetenskap. Vi fokuserar på barn från förskolan upp till de första skolåren vilket innebär att vi även kan studera progressionen i deras meningsskapande.

Varför är forskningen viktig?

Trots att miljöfrågor har haft en plats i svensk skola sedan 70-talet saknas kunskap om hur man kan resonera kring resursfördelning. Detta trots att resursfördelning är en av de mest centrala aspekterna, både i klimatforskningen och i forskning om hållbar utveckling. Detta gäller inte bara Sverige utan även internationellt sett, vilket gör att projektet är i framkant när det gäller att förstå hur barn resonerar och hanterar frågor om fördelning.

Resursfördelning är också en intressant fråga i ett matematiskt perspektiv eftersom det inkluderar division, som är fördelning i lika stora mängder. Det kan sättas i kontrast med annan fördelning som kan argumenteras för med hjälp av så kallade etiska resonemang. Här finns en spänning som inte är självklar: när är dela lika olika?

Hur projektet ska genomföras?

Projektet genomförs på en förskola och en skola som ligger nära varandra. Forskningen bygger på didaktisk modellering: att aktiviteter designas, testas och analyseras. I analyserna kan de olika resonemangen belysas, oavsett om det handlar om matematiska resonemang eller etiska resonemang som kan knytas till hållbar utveckling. Utifrån vad som kommer fram i analyserna, modifieras aktiviteterna och testas igen. Arbetet sker i samråd mellan lärare och forskare. I och med att förskolan och skolan ligger nära varandra finns möjlighet för diskussion över skolformerna.

Projektgrupp

Lovisa Sumpter (projektledare), professor, Stockholms universitet

Maria Hedefalk, fil.dr, Uppsala universitet

Peter Markkanen, fil.dr, Stockholms universitet

Helena Eriksson, fil.dr, Borlänge kommun samt Högskolan Dalarna

Carina Nilsson, förskollärare

Karin Magnusson, förstelärare grundskolan

Malin Magnusson, förskollärare och grundskollärare 1-3

Halime Basboga, grundskollärare 1-3

Linda Söderstad, grundskollärare f-6

Christina Helander, förskollärare

Stockholms universitet

Forskningsprojektet presenteras på Stockholms universitets webbplats.

Artiklar och presentationer

Eriksson, H., Hedefalk, M. & Sumpter, L. (2022). Preschool children’s collective mathematical reasoning about sharing. Paper presented at POEM5.

Hedefalk, M., Eriksson, H., Markkanen, P., & Sumpter, L. (2022). 5 year olds in between of sharing and division. Philosophy of Mathematics Education Journal, 39.

L Sumpter, M Hedefalk, P Markkanen, H Eriksson – Dalatorget, Falun 9 september 2022. Att göra matematik relevant inom undervisning för hållbar utveckling: Divisionen 8/3 med flerspråkiga 5 åringar.

L Sumpter, M Hedefalk, H Eriksson, P Markaanen – Barns rätt till utveckling, Uppsala 9 september 2022, Uppsala Universitet, 2022. Att göra matematik relevant inom undervisning för hållbar utveckling.