Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna | Skolforskningsinstitutet

Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna

Varför är forskningen viktig?

Språk, inklusive läsförmåga, är en av de viktigaste faktorerna för framgångsrik integration. Dock utvecklar inte en majoritet av nyanlända vuxna funktionell läsförmåga på svenska under sina studier vid skolor för svenska för invandrare (sfi). Såväl nationellt som internationellt saknas forskning om läsinterventioner för nyanlända vuxna.

Projektet är betydelsefullt för att utveckla mer kunskap om språkutvecklingen bland nyanlända och stödja integrationen i det nya hemlandet.

Syfte och frågeställning

Föreliggande projekt syftar till att tillsammans med sfi-lärarna undersöka en intensiv och systematisk läsintervention som genomförs med nyanlända vuxna som saknar funktionell läsförmåga.

Vår frågeställning lyder: Vilken effekt har digital media i form av ett datorbaserat träningsprogram och ett text till tal-program för att utveckla förmågan i det svenska språket för nyanlända?

Hur ska projektet genomföras?

Forskningsprojektet skall bedrivas inom sfi-skolornas verksamhet. Två speciallärare från Komvux Malmö sfi kommer att vara delaktiga i projektet. De kommer att ingå i forskargruppen där vi bland annat diskuterar fram detaljer i interventionerna så att det passar varje enskild student. Speciallärarna kommer också att vara de som genomför interventioner och tester. Projektet är en RCT-studie med fokus på invandrare i slutet av sin sfi-utbildning. Deltagare i experimentgrupperna tar del av både en läsintervention och en läsintervention kombinerad med användandet av assisterande teknik, i form av ett tal till text-program, utöver ordinarie undervisning. Deltagarna i kontrollgruppen får endast ordinarie undervisning. Interventionen fokuserar på avkodningsfärdigheter. Sessionerna är individanpassade för att vara så optimala som möjligt för deltagarna. Data samlas in med ett frågeformulär och olika typer av lästest, som mäter avkodningsförmåga och läs- och textförståelse. Resultaten av projektet kommer att visa om en intensiv och systematisk läsintervention kan förbättra avkodningsfärdigheter hos nyanlända vuxna, som inte har utvecklat funktionell läsning under sina studier vid sfi.

Projektgrupp

Idor Svensson (projektledare), professor i klinisk psykologi, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Heidi Selenius, fil.dr i psykologi, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet och Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet

Linda Fälth, docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Staffan Nilsson, docent i matematisk statistik, Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet

Helen Egerhag, doktorand, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet