Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS) | Skolforskningsinstitutet

Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS)

– design av ett professionsstöd för de yngsta elevernas förståelse av positionssystemet.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Varför är forskningen viktig?

Projektet tar sin utgångspunkt i de utmaningar som lärare i dag står inför när det gäller att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen som lägger en grund för utvecklingen av de yngsta elevernas taluppfattning, problemlösningsförmåga och matematiska tänkande.

Projektet avser att utveckla ett professionsstöd i relation till positionssystemet. Detta är tänkt att stimulera till kollegialt undervisningsutvecklande arbete av lärare med intresse för positionssystemet. I studien kommer vi även att analysera elevers uppfattningar av positionssystemet. Dessa beskrivningar kan användas för såväl planering som vid bedömning.

Syfte och frågeställningar

Syftet är att genom en designstudie utveckla ett professionsstöd med exempel på uppgifter, redskap och principer som lärare kan använda för att främja de yngsta elevernas (F–åk 3) förståelse av positionssystemets struktur. Syftet är också att studera vilken förståelse av positionssystemet de yngsta eleverna utvecklar genom deltagande i en algebraisk undervisning utformad som en lärandeverksamhet (LV) oavsett deras tidigare matematiska erfarenheter, språkliga och kulturella bakgrund.

  • Vilka typer av uppgifter, lärandemodeller och undervisningsstrategier designade enligt LV främjar elevernas deltagande, oavsett tidigare erfarenheter, i kollektiva reflekterande diskussioner om positionssystemets struktur?
  • Vilka teoretiska aspekter i LV framstår som centrala för lärares realisering av en undervisning rörande positionssystemet?
  • Vilka kvaliteter i de deltagande elevernas arbete med positionssystemet kan identifieras och användas som grund för fortsatt planering och bedömning?

Hur projektet ska genomföras?

PLUS-projektet utgår från Davydovs matematiska program grundat i LV där uppgifter, redskap och teoretiska principer utvecklas iterativt. Centralt i LV är elevernas kollektiva teoretiska utforskande med stöd av symboliska och/eller materiella medierande redskap i form av lärandemodeller. Projektet genomförs i två socioekonomiskt olika skolor.

Projektgrupp

Inger Eriksson (projektledare), professor, Stockholms universitet

Torbjörn Tambour (ämnessakkunnig), docent, Stockholms universitet

Sanna Wettergren (projektkoordinator), fil.dr, Stockholms universitet

Marie Björk (lokal projektledare), fil.lic., Sjöstadsskolan och Stockholms universitet

Gunilla Pettersson Berggren, fil.mag., Sjöstadsskolan

Helena Eriksson (lokal projektledare), fil.dr, Tjärnaskolan och Högskolan Dalarna

Vidare deltar lärare från Sjöstadsskolan: Yekaterina Galstyan, Annika Petersson och Wing Lo Ström och från Tjärnaskolan: Sanna Andrén och Elin Lindroth.

Läs mer om forskningsprojektet på Stockholms universitets webbplats