Vilken betydelse har förskolans kvalitet för barns kunskapsutveckling i förskoleklass? | Skolforskningsinstitutet

Vilken betydelse har förskolans kvalitet för barns kunskapsutveckling i förskoleklass?

Vilken är projektets huvudsakliga frågeställning?

I det här projektet kommer vi att undersöka om, och under vilka förhållanden, skillnader i förskolans kvalitet har betydelse för barns kunskapsutveckling i förskoleklass.

Varför är forskningen viktig?

För att säkerställa att alla barn får likvärdiga förutsättningar i förskolans verksamhet behövs en bättre förståelse för hur förskolans kvalitet relaterar till barns kunskapsutveckling, samt om förskolan har en utjämnande funktion för barn med olika sociala bakgrunder. Sådan kunskap skulle kunna vara av betydelse för att utveckla en evidensbaserad förskolepraktik som kompenserar för olikheter i barns uppväxtvillkor och skapar samma förutsättningar för barn, oavsett föräldrars bakgrund och det område som familjen bor i.

Det finns också ett ökande behov av tidiga sociala hållbarhetsinsatser, det vill säga förebyggande investeringar som visar sig vara främjande på sikt. En ökad kunskap om villkor för barns lärande och utveckling i förskolan kan bidra till ökad jämlikhet och stärka förskolans kompensatoriska uppdrag.

Hur projektet ska genomföras?

Tillsammans med tre medverkande partnerförskolor kommer vi, i en iterativ process, att utforska metoder för att mäta kvalitet i förskolan, samt hur olika aspekter av kvalitet relaterar till arbetssätt och förutsättningar i verksamheten. Denna förstudie kommer att ligga till grund för en stor longitudinell studie där vi planerar att följa ca 5 000 barn från 2,5 års ålder till 6 års ålder. I denna fas kommer vi att samla in data vad gäller kvaliteten på barnens förskolor och inhämta registerdata för att få mått på barnens tidiga hälsa och sociala miljö, samt kunskapsutveckling (språklig medvetenhet och matematiskt tänkande) i förskoleklass.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Projektet kommer att bedrivas i samverkan med förskolepersonal från tre partnerförskolor i Uppsala kommun samt en pedagogisk verksamhetsutvecklare vid kommunen. Dessa parter kommer genom sin involvering att bidra till projektets design och specifikt utformningen av metoder för att mäta kvalitet i förskolan. Denna samverkan kommer också att bidra till att kunskapen som projektet genererar kommer verksamheterna till godo och kan omsättas i praktiken.

Projektgrupp

Linda Forssman (projektledare) docent, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Per-Anders Edin, professor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Christine Fawcett, docent, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Gustaf Gredebäck, professor, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Olof Åslund, professor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet