Dramabaserad andraspråksundervisning ur ett interaktionellt och multimodalt perspektiv | Skolforskningsinstitutet

Dramabaserad andraspråksundervisning ur ett interaktionellt och multimodalt perspektiv

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2023.

Syfte och frågeställning

I projektet undersöker vi dramabaserad andraspråksundervisning på språkintroduktionsprogrammet ur ett multimodalt och interaktionellt perspektiv. Tidigare studier har visat att nyanlända elever upplever att de har begränsade möjligheter till interaktion på svenska både i och utanför klassrummet. Genom en longitudinell forskningsdesign kommer vi att följa en till två grupper på språkintroduktionsprogrammet under ett läsår när de deltar i olika dramabaserade projekt. Dramabaserad undervisning sätter kroppen och interaktionella färdigheter i centrum.

Vi använder oss av multimodal interaktionsanalys för att på ett systematiskt sätt beskriva lärare och elevers användning av olika semiotiska resurser. De semiotiska resurserna består av meningsskapande tecken som gester, kroppshållning, verbalspråk, prosodi och artefakter. Vi undersöker vilka former för språkligt och interaktionellt deltagande som erbjuds och hur elevernas interaktionella förmågor utvecklas över tid.

Varför är forskningen viktig?

Nyanlända elevers starkt varierande förutsättningar och behov gör att lärare behöver en bred repertoar av undervisningsmetoder. Projektet bidrar med ny och fördjupad förståelse för dramabaserad språkundervisning som metod och didaktiskt förhållningssätt. Projektet bidrar också med kunskap om nyanlända elevers utveckling av interaktionella färdigheter över tid. Genom att fokusera på multimodala och estetiska lärprocesser kommer resultaten även att vara relevanta för annan språkundervisning.

Projekt fyller luckor både i den didaktiska forskningen kring dramabaserad undervisning med andraspråkselever och i forskningen kring andraspråksinlärning, multimodalitet och utveckling av interaktionella färdigheter.

Projektgrupp

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad. För planeringen av de dramabaserade projekten ansvarar Alexandra Ljungkvist Sjölin som är medverkande lärare i projektet.

Maria Rydell (projektledare), biträdande lektor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Alexandra Ljungkvist Sjölin, lärare i svenska som andraspråk och teater, Stockholms stad

Stefan Norrthon, universitetslektor i svenska, Stockholms universitet

Klara Skogmyr Marian, universitetslektor i tvåspråkighet, Stockholms universitet