Existensaspekter i ämnesundervisningen – religionskunskap och psykologi | Skolforskningsinstitutet

Existensaspekter i ämnesundervisningen – religionskunskap och psykologi

Religionskunskap och psykologi är skolämnen med tydlig koppling till identitets- och världsåskådningsfrågor, som kan upplevas livsnära. I projektet undersöker vi hur undervisningen på gymnasiet kan utformas så att lärare kan erbjuda elever ökade möjligheter till ämnesförståelse i mötet med ämnet på ett integritetsfullt sätt.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2023.

Möjligheter och utmaningar i det livsnära

En förutsättning för att elever ska utveckla förståelse för ett skolämne är att de kan relatera till ämnet på ett livsnära och personligt sätt. Två skolämnen där mötet mellan eleven och ämnet i undervisningen ställs på sin spets när det gäller ett sådant relaterande är psykologi och religionskunskap, vilka båda studeras på gymnasiet. Dessa ämnen är ofta på ett direkt sätt kopplade till olika identitets- och världsåskådningsfrågor. Det är därför extra viktigt att som ämneslärare kunna hantera både de möjligheter och utmaningar som detta medför.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att utveckla principer för hur ämnesundervisning kan utformas på ett sätt som tar vara på potentialen i ämnenas livsnära, existensaktualiserande karaktär, samtidigt som ämnesdidaktiska utmaningar kopplade till denna potential beaktas. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för gymnasieelever att vidga sin ämnesförståelse på ett sätt som inte inkräktar på deras integritet. De frågeställningar som undersöks i projektet är:

  1. Vari ligger utmaningarna och möjligheterna med att hantera existensaspekter i psykologi- och religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, utifrån ett lärar- och elevperspektiv?
  2. Vilka principer kan vara vägledande för att utforma en ämnesundervisning som nyttjar potentialen i existensaspekter, samtidigt som ämnesdidaktiska utmaningar beaktas?

Projektets genomförande

Projektet inleds med en inventering där gymnasielärare och -elever intervjuas om möjligheter och utmaningar med existensaspekter i religionskunskaps- och psykologiundervisningen. Inventeringen ligger till grund för en intervention i respektive skolämne, som utvecklas av forskare och lärare tillsammans. Elevernas ämnesförståelse och erfarenheter av interventionerna fångas upp och analyseras utifrån en enkät, loggböcker och intervjuer.

Projektgrupp

Maria Olson (projektledare), professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Ann-Sofie Jägerskog, universitetslektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Maria Öhrstedt, universitetslektor/studierektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Therese Halvarson Britton, fil.dr, lektor vid Globala gymnasiet, Stockholms stad

Karin Ageheim, lärare vid Tumba gymnasium (Botkyrka kommun)

Anna-Clara Englund, lärare vid Värmdö gymnasium (Värmdö kommun)

Karolina Sandahl och Emma Sandberg, lärare vid Globala gymnasiet, Stockholms stad

Projektgruppen kommer att arbeta tillsammans under hela projektperioden. Läs mer på Stockholms universitets webbplats.