FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass | Skolforskningsinstitutet

FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2023.

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta projekt är att studera hur problemformulering framgångsrikt kan implementeras i tidig matematikundervisning för att främja elevers lärande i matematik i grundskolans tidigaste år (förskoleklassen). För att kunna bli framgångsrika problemlösare behöver elever både få lösa och formulera problemuppgifter. Hittills har dock problemformulering som del av matematikundervisning i tidiga skolår studerats i mycket begränsad omfattning. Projektet har följande frågeställningar:

  • Hur bör en matematikundervisning där problemformulering integreras designas?
  • Hur påverkar en systematisk integrering av problemformulering i matematikundervisning yngre elevers möjligheter till lärande i matematik?
  • Hur kan en systematisk integrering av problemformulering i matematikundervisning möjliggöra för lärare att följa elevers lärande i matematik?

Varför är forskningen viktig?

På kort sikt möjliggör studien att elever i förskoleklass får möta och lära matematik i linje med förskoleklassens styrdokument. Yngre elevers lärande i matematik har även stor betydelse för deras framtida lärande i skolan, inte enbart i matematik utan även i andra ämnen som naturvetenskap, teknik och språk vilket kan förstås som studiens långsiktiga mål.

Projektets genomförande

Studien kommer att genomföras över tre år i samarbete mellan tre forskare och förskoleklasslärare från fyra skolor, tillika projektgrupp. Med utgångspunkt i designforskning genomförs denna studie i en cyklisk process där forskare och förskoleklasslärare tillsammans systematiskt planerar, implementerar och utvärderar problemformulering som integrerad del av matematikundervisning. Genom designcykler förfinas successivt designprinciper i syfte att empiriskt och teoretiskt utveckla matematikundervisning i problemformulering utifrån våra frågeställningar.

Projektgrupp

Andreas Ebbelind (projektledare), lektor vid Linnéuniversitetet

Hanna Palmér, professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet

Jorryt van Bommel, professor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna

Marie Hansson och Katarina Danielsson, Bäckalövskolan

Matilda Gäfvert, Högstorpsskolan

Åsa Nilsson, Åby Skola

Charlotte Ronefors, Pilbäckskolan

Alla skolor ligger i Växjö kommun.