Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM) | Skolforskningsinstitutet

Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM)

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2023.

Syfte och frågeställningar

Projektet studerar hur gymnasial yrkesutbildning kan förbereda för ett framtida yrke och arbetsliv präglat av intensiv teknikutveckling, krav på hållbarhet och innovation. Projektets syfte är att kritiskt granska möjligheter och utmaningar med digitalisering av undervisningen i yrkesämnen, med särskilt fokus på digital körsimulering. Detta ställs i relation till framtida yrkeskompetens för att utveckla kunskap om hur lärande i en digital miljö kan bli meningsfull och relevant i en autentisk miljö. Projektet har följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter och utmaningar identifieras i den simulatorstödda undervisningen med målet att förbereda för anställningsbarhet och för ett föränderligt arbetsliv?
  • Hur kan aktuell och långsiktig yrkeskunskap bearbetas och utvecklas i yrkesutbildningens olika lärmiljöer?
  • Vilka faktorer främjar elevers lärande och kunskap för deltagande i ett hållbart och inkluderande arbetsliv?

Varför är forskningen viktig?

Projektet motiveras dels av dess undervisningsnära karaktär, dels av närheten till yrke och arbetsliv. Ett av yrkesutbildningens mål är att elever ges möjlighet att utveckla både aktuella och framtidsinriktade kunskaper. Här bidrar undervisningen i yrkesutbildningens olika lärmiljöer i skola och på arbetsplats till olika typer av kunskap som integreras till en relevant yrkeskunskap, men också till generell kunskap. Eleven ska ges möjlighet både till anställning och framtida studier. Projektet har särskilt fokus på simulatorstödd undervisning och hur den kan bidra till överföring av kunskap som utvecklas i en digital lärmiljö till en autentisk, men också hur erfarenhet från det autentiska kan bearbetas och fördjupas i den digitala lärmiljön.

Projektets genomförande

Projektet genomförs i naturbruksprogrammet och programmet för skog, mark och djur (anpassad gymnasieskola). Forskningsprocessen planeras i nära samverkan mellan medverkande lärare och forskare och via aktionsforskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i didaktiska problemställningar. Kartläggning, aktioner och observation av aktioner, analyser och slutsatser i en spiralformad process bidrar till kunskap som får betydelse för lärares didaktiska strategier, samt för elevers lärandeprocess och utveckling av yrkesspecifik och generell kunskap. Projektet inleds med en kartläggning av aktuella branschorganisationers uppfattning om kompetensbehov till exempel på grund av teknikutveckling och innovation, krav på effektivitet och hållbarhet. Parallellt med projektet synliggörs också former för hur ett systematiskt utvecklingsarbete kan skapa förutsättningar för framgångsrik undervisning och för elevers lärande och kunskapsutveckling.

Projektgrupp

Tre lärare medverkar tillsammans med forskare i planeringen av kartläggning och aktioner och är sen aktiva i genomförandet av projektet som helhet. Övriga yrkeslärare i de aktuella skolorna är delaktiga via sin undervisning.

Forskare:

Susanne Gustavsson (projektledare), Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Giulia Messina Dahlberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Medverkande lärare:

Malin Bergsten, Naturbruksskolan Svenljunga, Svenljunga

Lillevi Svensson, Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda

Gunnar Laurell, Naturbruksskolan Uddetorp, Skara

Västra Götalandsregionen naturbruksskolor