Analytisk textkompetens | Skolforskningsinstitutet

Analytisk textkompetens

– ämnesbaserat skrivande med fokus på utredande och resonerande texter

Övergripande syfte

Den systematiska översikten vänder sig till lärare som undervisar i gymnasial utbildning och sammanställer forskning om hur olika undervisningsaktiviteter kan bidra till elevers förmåga att skriva utredande och resonerande texter. Mer specifikt inriktas översikten mot de gymnasiegemensamma ämnena samhällskunskap, historia, religionskunskap, svenska och engelska. Fokus ligger på hur lärare i sin praktik både kan utveckla och inkorporera elevers förmåga att lösa uppgifter genom utredande textarbete.

En ämnesövergripande syntes av olika arbetssätt och metoder skapar goda förutsättningar för att utveckla en kollegial förståelse för såväl grundläggande skrivdidaktik som olika utmaningar med elevers arbete med utredande textarbete.

Bakgrund

Förmågan att skriva just utredande texter har i skrivdidaktisk forskning lyfts fram som den kanske viktigaste nyckeln till skolframgång, speciellt under gymnasietiden. Att kunna skriva formella texter av utredande karaktär är också en förutsättning för att klara av högskolestudier. Karakteristiskt för utredande texter är att de är ämnesbaserade och problemorienterade. De syftar till att förklara eller förstå något och förutsätter kunskaper om ämnesspecifika begrepp och en förmåga att tillämpa dessa.

Utredande texter är en av de centrala textkompetenser som eleverna förväntas utveckla i gymnasieskolan. Forskningen visar dock att många elever, i synnerhet på de yrkesförberedande programmen, inte når målen i ämnet svenska samt att nya högskolestudenter ofta har otillräckliga förkunskaper för att läsa längre texter och skriva utredande texter. Granskningar av elevers gymnasiearbeten visar också på flera brister samtidigt som skrivdidaktisk forskning visar att lärarna är osäkra på hur de ska förbereda eleverna på ett mer vetenskapligt skrivande.

En systematisk översikt med fokus på elevers förmåga att skriva utredande texter motiveras således mot bakgrund av att denna förmåga uppfattas som en nyckelkompetens i skola och samhälle samtidigt som granskningar och forskning visar på en rad utmaningar som lärare står inför när de ska iscensätta undervisning som främjar elevers analytiska textkompetens.

Nuläge i projektet

Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser. Rutan Litteratursökning är markerad.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Eric Borgström, docent, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
  • Jenny Magnusson, docent, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Från Skolforskningsinstitutet

  • Alf Sjöblom, fil.dr, projektledare
  • Ilana Manneh, fil.dr, biträdande projektledare
  • Lisa Jonsson, informationsspecialist
  • Catarina Melin, projektassistent

För mer information, kontakta