En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa | Skolforskningsinstitutet

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

– med fokus på socialt samspel

Bild på förstasidan av infobladet
Informationsblad (pdf)
Förstasidan av sammanfattningen
Sammanfattning (pdf)
Omslaget
Fulltext (pdf)

 

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about an accessible learning environment for everyone in physical education and health.


De huvudsakliga resultaten

Denna systematiska översikt svarar på frågeställningen:

Hur kan en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa utformas så att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Resultaten sammanställdes utifrån en tematisk analys som ledde till följande teman att utgå från när man ska utforma en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa.

Tillitsfulla relationer

Översiktens första tema beskriver vikten av tillitsfulla relationer, både elever emellan och mellan elever och lärare, som bidrar till upplevelsen av att ingå i en gemenskap. Ett gemensamt drag för studierna är vikten av att som lärare vara lyhörd inför elevernas perspektiv för att kunna tillgodose elevernas olika behov.

Översiktens resultat betonar vikten av att se elevers olikheter som en tillgång i undervisningen, för att ge goda förutsättningar för elevers delaktighet i det sociala samspelet.

Struktur och stöd

Studierna i översikten lyfter betydelsen av förutsägbarhet. Att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet avstår från aktiviteter kan bero på brister i struktur och stöd, översiktens andra tema. Om läraren ger tydlig information kan eleverna känna sig tryggare med lektionens upplägg och innehåll, vilket är ett led i att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

Studierna i översikten visar hur viktigt det är att arbeta med struktur och stöd för att öka tillgängligheten i lärmiljön för elevers delaktighet, utveckling och lärande.

Utvecklande klimat

Resultaten pekar på betydelsen av att skapa ett utvecklande klimat, det tredje temat, där elever upplever att de lyckas i sitt lärande och på så vis får styrkan att tro på sin förmåga att utvecklas och klara av aktiviteter, oavsett tidigare erfarenheter och förmågor. I studierna beskriver elever som möter svårigheter i det sociala samspelet hur glädjen i att klara av ett moment kan påverka själva upplevelsen av ämnet idrott och hälsa som ett meningsfullt ämne.

Ett utvecklande klimat präglas av att lärare möter elevers olika behov. Eleverna får möjlighet att öva och pröva olika färdigheter, och läraren arbetar för att främja elevers självtillit. Ett utvecklande klimat kan handla om att läraren visar elever erkännande, utgår från elevens perspektiv och initiativ och lyssnar när eleverna framför synpunkter.

Sammantaget belyser resultaten olika sätt att arbeta med tillitsfulla relationer, struktur och stöd för att skapa ett utvecklande klimat inom ämnet idrott och hälsa. Denna översikt kan dock inte säga exakt hur lärare och annan personal i skolan ska göra för att anpassa och tillgängliggöra lärmiljön, eftersom förutsättningarna skiljer sig åt.

Det är viktigt att poängtera att läraren inte är ensamt ansvarig för att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön. Att stödja eleverna mot utbildningens mål är ett gemensamt ansvar och det är viktigt att hela styrkedjan, det vill säga förvaltning, rektor och elevhälsans resurser är involverade och ger det stöd som läraren behöver.

Projektgrupp

Projektet genomfördes av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Externa forskare

Kajsa Jerlinder, fil.dr, lektor, Högskolan i Gävle

Kim Wickman, fil.dr, docent, Umeå universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Alva Appelgren, fil.dr (projektledare)

Karolina Fredriksson, fil.dr (biträdande projektledare)

Aiko Nakano Hylander, fil.dr (informationsspecialist)

Maria Bergman (projektassistent)

Från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Karin Fröding, fil.dr (biträdande projektledare)

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa.

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se