Historisk förståelse | Skolforskningsinstitutet

Historisk förståelse

– undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan

Infobladets första sida, med en bild på ett träd me blå himmel.
Informationsblad historisk förståelse (pdf)
Sammanfattningens första sida
Sammanfattning historisk förståelse (pdf)
Omslagsbild med en bok och blå himmel.
Historisk förståelse (pdf)

 

Beställ en tryckt forskningssammanställning kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Syftet med denna systematiska översikt är att visa på möjligheter för lärare på högstadiet och i gymnasieskolan att stödja elevers utveckling av historisk förståelse, och att ge exempel på hur man kan hantera de utmaningar som finns.

Översikten svarar på frågeställningen:

  • Hur kan elevers historiska förståelse utvecklas i samspel med lärare i konkreta undervisningssituationer?

Histo­risk förståelse handlar inte primärt om innehållet i histo­riska kunskaper – så kallade referens­kunskaper om händelser, personer och förändringsprocesser – utan om en förmåga att förhålla sig till och analysera sådana kunskaper.

Metoder och arbetssätt som kan främja historisk förståelse

Studierna i översikten innehåller klassrumsobservationer av undervisningssituationer där samspelet mellan lärare och elever är centralt. I översikten lyfter vi fram resultat som visar på interaktio­nens betydelse för elevers lärande av historisk förståelse. Vi tar upp utmaningar som kan uppstå i undervisningen, och visar på möjligheter för lärare att hantera dessa utmaningar, i syfte att utveckla elevers historiska förståelse.

I sammanställningen av studiernas resultat diskuterar vi historisk förståelse som lärande­mål utifrån tre perspektiv som på olika sätt bidrar med kunskap om att lära ut historisk förståelse:

  • Att göra historien begriplig.
  • Metoder i undervis­ningen – historiska källor i fokus.
  • Att iscensätta undervisning. 

I vår sammanställning av studiernas resultat tar vi fasta på hur centrala analytiska utgångs­punkter och begrepp används i undervisningen. Vi undersöker vilken förståelse som framträder i elevernas aktiviteter, och diskuterar metoder och arbetssätt som lärare använder för att främja elevers historiska förståelse. Vi diskuterar också hur krockar mellan olika målsättningar med ämnet påverkar historisk förståelse som lärandemål. 

Projektgrupp

Externa forskare

Bengt Sandin, professor emeritus, Tema Barn, Linköpings universitet och docent i historia vid Lunds universitet

Joakim Wendell, fil.dr, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Alf Sjöblom, fil.dr (projektledare)

Karolina Fredriksson, fil.dr (biträdande projektledare)

Lisa Jonsson (informationsspecialist)

Catarina Melin (projektassistent)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns bland annat diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för kartläggningens resultat i relation till den egna undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Historisk förståelse – undervisning i historia på högstadiet och i gymnasieskolan

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se