Läsförståelse och undervisning om lässtrategier | Skolforskningsinstitutet

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Förstasidan av informationsbladet
Informationsblad   (pdf)
Förstasidan av sammanfattningen
Sammanfattning  (pdf)
Omslaget
Fulltext (pdf)

 

Bilaga 1: Sökstrategi (pdf)
Bilaga 2: Underlag för bedömning av studiernas kvalitet (pdf)

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about Reading Comprehension and Reading Strategy Instruction.


 

De huvudsakliga resultaten

Översikten beskriver relationen mellan läsförståelse och både undervisning om, och användning av lässtrategier, enligt det samlade vetenskapliga kunskapsläget. I översikten definieras lässtrategier som medvetna, målinriktade försök att kontrollera och mode­rera läsarens arbete med att avkoda text, förstå ord och konstruera mening från text. Syftet med översikten är att bidra till fördjupad kunskap om vad arbete med lässtrategier innebär liksom hur och för vem lässtrategierna bidrar till förbättrad läsförståelse.

Lässtrategier kan innebära många olika saker

I själva verket är lässtrategier en mängd olika redskap för att arbeta med texter och fördjupa sin läsförståelse. Olika strate­gier kan ha olika syften och sträva efter att hjälpa läsare med olika aspekter av läsförståelseprocessen. För att bringa viss klarhet i diskussionerna kring lässtrate­gier är de cirka 30 enskilda lässtrategier som återfunnits i översiktens studier indelade i tre övergripande grupper:

  • memoreringsstrategier – för att plocka ut information
  • fördjupningsstrategier – hjälper läsaren att skapa en djupare förståelse av texten
  • kontrollstrategier – för att kontrollera och reparera bristande förståelse.

Alla lässtrategier är inte lika effektiva

Fördjupningsstrategierna och kontrollstrategierna uppvisar generellt sett ett samband med god läsförståelse. Men me­moreringsstrategierna uppvisar inget sådant samband, vil­ket eventuellt beror på att de håller läsaren kvar nära texten. Memoreringsstrategierna kan dock vara en väg in i en text, så att läsaren ska kunna hämta ut information och därmed lägga grunden för användningen av andra lässtrategier och skapandet av en djupare läsförståelse.

I studierna av specifika strategiundervisningsupplägg har det framkommit att det är möjligt att förbättra elevers läsförståelse med explicit strategiundervisning. Så­väl dator- eller webbaserade lässtrategiprogram, som någ­ra av de väletablerade strategiprogrammen, har visat sig ha goda förutsättningar för att bidra till ökad läsförståelse. Studierna har också visat att det är de svaga läsarna som förbättrar sin läsförståelse mest vid undervisning om lässtrategier.

Vad är viktigt i undervisningen om lässtrategier?

Ett flertal gynnsamma faktorer kan lyftas fram i relation till lässtrategiundervisning. Till exempel bör lärare visa på strategiernas skilda funktion och logik, erbjuda texter med en lämplig svårighetsgrad samt ge eleverna tillräckligt med tid för att öva på sin strategianvändning.

Det är också viktigt att elever har en repertoar av strategier som de kan välja medvetet och ändamålsenligt från. Att göra ändamålsenliga val av strategier för att bättre förstå en text är tydligt kopplat till god läsförståelse.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Michael Tengberg, docent, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Linda Ekström, fil.dr, projektledare

Alva Appelgren, fil.dr, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Maria Bergman, projektassistent

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Intervju med lärare

I Skolforskningsportalen finns en intervju med en lärare som berättar om sina erfarenheter av att arbeta med lässtrategier, och om vad som är viktigt att lyfta fram i översikten.

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se