Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) | Skolforskningsinstitutet

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

Bild på infobladets första sida
Informationsblad (pdf)

Sammanfattning (pdf)
Omslagsbild med rönnblad
Fulltext (pdf)

 

Beställ en tryckt forskningssammanställning kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Denna systematiska kartläggning svarar på frågeställningen:

Vad kännetecknar undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) där elever får möta och använda både kunskaper och värderingar?

De huvudsakliga resultaten

Kartläggningens huvudresultat består av kategorier som har skapats på grundval av det undervisningsinnehåll som beskrivs i studierna samt de syften och undervisningsmål som framträder. Kategorierna representerar de didaktiska val som adresseras i forskningen om SNI i undervisningen. För att erbjuda en utökad förståelse erbjuds för varje kategori även korta sammanfattningar av innehåll från en eller två av kartläggningens ingående studier.

Den övergripande frågan besvaras utifrån de tre didaktiska frågorna:

  • Vad undervisar man om – vilka SNI adresseras?
  • Hur är undervisningen utformad – vilka metoder och arbetssätt används? 
  • Vilka mål och syften framträder i den undervisning som har studerats?

För att definiera SNI har vi använt fyra kriterier:

  • Frågan är relevant för samhällsutvecklingen.
  • Frågan är ämnesövergripande och komplex, det vill säga att olika aspekter och tänkbara ställningstaganden att resonera om hänger samman på ett svåröverskådligt sätt.
  • Naturvetenskapliga kunskaper har en central betydelse för de resonemang som kan föras om frågan.
  • Etiska perspektiv och värderingar är relevanta för frågan, hur man kan resonera om och göra ställningstaganden i relation till denna.

Kartläggningen omfattar 157 studier som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter under åren 1997–2021 och har genomförts med elever i ett 30-tal länder. Ungefär en femtedel av studierna är gjorda i Sverige, men alla studiers undervisningsinnehåll stämmer väl överens med det uppdrag som framhålls i de svenska läroplanerna.

Projektgrupp

Externa forskare

Niklas Gericke, professor, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads universitet

Per Högström, universitetslektor, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Från Skolforskningsinstitutet

Johan Wallin, fil.dr (projektledare)

Eva Bergman (biträdande projektledare och informationsspecialist)

Catarina Melin (projektassistent)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns bland annat diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för kartläggningens resultat i relation till den egna undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) – en kartläggning av undervisningsmöjligheter

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se