Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan | Skolforskningsinstitutet

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Bild på förstasidan av informationsbladet.
Informationsblad (pdf)
Bild på förstasidan av sammanfattningen.
Sammanfattning (pdf)
Bild på omslaget.
Fulltext (pdf)

 

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about exploring, investigating and learning science.


Denna systematiska översikt avser att bidra till utvecklingen av kunskaper om undervisning i naturvetenskap i förskolan hos förskollärare och övrig personal i arbetslaget. Översikten svarar på två frågeställningar:

  1. Hur kan förskollärare stödja samspel och kommunikation med och mellan barn för att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande?
  2. Vilka möjligheter och utmaningar för undervisning finns i barns utforskande av och kommunikation om naturvetenskapliga fenomen?

Huvudsakliga resultat fråga 1

Vi har valt att besvara översiktens frågeställningar i två separata kapitel. Vi börjar med att ge en översiktlig beskrivning av resultaten från kapitel 3, där vi besvarar fråga 1.

Se möjligheter för naturvetenskapligt utforskande i förskolemiljön

En förutsättning för att barns naturvetenskapliga utforskande och lärande ska komma till stånd är att förskollärare ser möjligheter för det i förskolemiljön, i vardagliga situationer och i barns lek. Förskollärare behöver anta det som kallas en naturvetenskapande attityd. Den innebär att se och skapa möjligheter för naturvetenskapligt utforskande i aktiviteter, miljöer och händelser, och att agera med en medveten avsikt att stödja barns naturvetenskapliga lärande.

Se och ta tillvara barns erfarenheter vid naturvetenskapligt utforskande

Det räcker dock inte att som förskollärare se möjligheter för naturvetenskapligt utforskande i miljön, man behöver också ha kunskap om barns erfarenheter och intresse av det naturvetenskapliga innehåll som är föremål för undervisningen, och om möjligheterna att ta utgångspunkt i dem. Man behöver med andra ord ha kunskap om barns perspektiv.

Stödja och vägleda med utgångspunkt i barns erfarenheter och intresse

Andra studier som ingår i översikten visar vad det innebär att som förskollärare låta barns erfarenheter och naturvetenskaplig kunskap närma sig varandra. De handlar om var det innebär att

  • knyta samman barns erfarenheter och naturvetenskaplig kunskap
  • samtala på sätt som knyter an till barns erfarenheter
  • använda modeller och multimodala illustrationer.

Tid och utrymme för naturvetenskapligt utforskande

Ett resultat som går igen i flera av översiktens studier är betydelsen av att barn får tid för naturvetenskapligt utforskande. Tiden skapar förutsättningar för barn att bekanta sig med innehållet och aktiviteten, och gör det möjligt för dem att delta mer aktivt.

Huvudsakliga resultat fråga 2

I kapitel 4 lyfter vi fram det som studierna visar är en central utmaning för undervisning i barns utforskande av och kommunikation om naturvetenskapliga fenomen, liksom möjligheter som lyfts fram i studierna.

Möjligheter och utmaningar

Studierna i översikten pekar på betydelsen av att se och ta vara på den naturvetenskap i förskolemiljön som barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskap om. Studierna pekar också på vikten av att anta barns perspektiv, det vill säga att se och ta tillvara den förståelse och det intresse barn ger uttryck för vid naturvetenskapligt utforskande. Undervisning beskrivs i forskningen som en form av pendling mellan barns erfarenheter och naturvetenskaplig kunskap.

Den övergripande utmaningen i naturvetenskaplig undervisning kan enligt studierna vara att skapa förutsättningar för barns naturvetenskapliga lärande genom att hålla en god balans mellan att låta barns frågor och idéer få utrymme i undervisningen i naturvetenskap och att stödja och vägleda barns naturvetenskapliga lärande.

Projektgrupp

Externa forskare

Jonna Larsson, fil.dr, universitetslektor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Susanne Thulin, docent, biträdande professor, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad

Från Skolforskningsinstitutet

Karolina Fredriksson, fil.dr (projektledare)

Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr (biträdande projektledare)

Eva Bergman (informationsspecialist)

Maria Bergman (projektassistent 2019–2020)

Catarina Melin (projektassistent 2020–2021)

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Resurser för att utforma undervisning

Läs mer

Läs forskaren Susanne Thulins artikel om hur kunskapsområdet naturvetenskap kan få sin tolkning i förskolan: Arbeta med naturvetenskap på förskola.

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se

Karolina Fredriksson, fil.dr
forskare/projektledare