Aktuellt | Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd | Skolforskningsinstitutet

Kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

30 Juni 2023

Regeringsuppdrag

Skolforskningsinstitutet, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet med uppdraget är att bidra till att förbättra verksammas möjligheter att välja effektiva arbetssätt och insatser, i syfte att elever ska nå utbildningens mål.

Kunskapssammanställningarna inom regeringsuppdraget publiceras löpande under 2023 och 2024 och berör följande områden:

  • Skolforskningsinstitutet: Tidiga insatser inom språk-, läs- och skrivutveckling. Två sammanställningar.
  • Skolverket: Hållbar bedömning.
  • SPSM: Främjande av skolnärvaro och förebyggande av skolfrånvaro.

Läs om Skolforskningsinstitutets publikationer

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar: Språkutveckling och social inkludering. Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass. (Planerad publicering 15 augusti 2023.)

Systematisk forskningssammanställning: Läs-, skriv- och språkundervisning i tidiga skolår. (Planerad publicering hösten 2024.)

Läs om regeringsuppdraget

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Skolforskningsinstitutet