Utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande | Skolforskningsinstitutet

Utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande

Välfungerande metoder för återkoppling är en framgångsfaktor för elevers kunskapsutveckling, men det saknas kunskap om vad som fungerar inom vuxenutbildningen.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är därför att vidareutveckla och pröva metoder för återkoppling till vuxna elever. Den övergripande frågan är: Hur påverkar olika typer av metoder för återkoppling vuxna elevers studieresultat?

Varför är forskningen viktig?

Forskning har visat att undervisning som tar sin utgångspunkt i hur elevers kunskaper utvecklas, och som kontinuerligt uppmärksammar på vilket sätt övningar och aktiviteter i lektionerna bidrar till lärande, är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling. Men vi har fortfarande inte tillräckligt systematiserat kunskaperna om hur återkoppling och formativ undervisning kan genomföras tillsammans med vuxna elever, och därmed hur vuxenundervisningen i praktiken kan omsätta dessa insikter.

Genom det här projektet vill vi studera vilka metoder för återkoppling som är både effektiva för elevers lärande och hållbara för lärares arbetssituation. Målet är att färre elever ska hoppa av sina studier, samt att fler elever når godkända betyg. Projektet innebär möjligheter att möta det behov som identifierats av verksamma lärare, och målet är att bidra till skapandet av en vuxenutbildning på vetenskaplig grund.

Hur ska projektet genomföras?

I studien kommer metoder för återkoppling inom matematikundervisningen vid en komvuxenhet att utvecklas och prövas. Studien kommer att utföras på matematikkursen 2B på gymnasienivå.  Ansatsen är praktiknära och utgår helt från verksamhetens behov. Vi vet från tidigare forskning att fungerande metoder för återkoppling är en framgångsfaktor för elevers lärande, men kunskapen är begränsad vad gäller metoder för återkoppling till vuxna. I ett andra steg kommer metoderna att prövas av andra. I studien används ett nätverk av lärare, som samarbetar via sociala medier. Denna samverkan är utvecklad för att möta behovet av att dela erfarenheter och diskutera med kollegor i samma ämne, eftersom de (ofta) är ensamma lärare i sitt ämne på sin skola.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Projektet är ett samarbete mellan verksamma i skolan och forskare. Vi är ett team, där det är våra komplementära kompetenser som möjliggör projektets genomförande. Verksamma i skolan involveras bland annat genom att en av deltagarna i projektet är verksam i skolan och kommer att vara det även under projektets gång, även elever kommer att vara involverade i projektet. Under studiens andra del kommer deltagandet att utvecklas till ett utvidgat kollegium, där även andra komvuxenheter kommer att bidra med personal och elever.

Deltagare i projektet

Annika Pettersson, gymnasielärare, Komvux, Kristinehamns kommun

Yvonne Liljekvist (projektledare), docent, Karlstads universitet

Vårt utvidgade kollegium

En referensgrupp är knuten till projektet. I den ingår Åsa Hirsh, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och Peter Nyström, föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.