Remissvar och övriga skrivelser | Skolforskningsinstitutet

Remissvar och övriga skrivelser

Skolforskningsinstitutet fungerar som remissinstans vid offentliga utredningar som berör institutets ansvarsområde. Det senast yttrandet står överst. Här finns även de rapporter och skrivelser som Skolforskningsinstitutet skickar till regeringen, utredningar, övriga myndigheter och organisationer.

2024

Redovisning av regeringsuppdrag till skolmyndigheterna: Uppdrag om en översyn av stöd och information via webbplatser samt om utveckling och samordning av forskningsspridning
2024-02-29
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandena Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)
2024-01-30
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Redovisning av uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd
2024-01-08
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

2023

För stärkt vetenskaplig grund och forskningsanvändning i förskolan och skolan. Skolforskningsinstitutets inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition
2023-10-31
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027
2023-04-27
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)
2023-03-21
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

2022

Yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
2022-10-12
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)
2022-09-23
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Skolforskningsinstitutets remissvar: FormatE (Riksarkivets förslag till författningar)
2022-01-31
Yttrande till: Riksarkivet

2021

Yttrande över betänkandet Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)
2021-12-13
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)
2021-06-30
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)
2021-04-14
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)
2021-04-12
Yttrande till: Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)
2021-03-16
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

2020

Yttrande över betänkandet Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
2020-11-17
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
2020-11-16
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Regeringsredovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet (U2020-00734-S)
2020-09-11
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

2019

Mer praktiknära forskning inom utbildningsvetenskapen – en förutsättning för framgångsrik skolpolitik. Skolforskningsinstitutets inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020.
2019-10-30
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU2018:79)
2019-08-19
Yttrande till: Finansdepartementet

2018

Yttrande över betänkandet En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
2018-12-03
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU:2018:47) och en lärande tillsyn (SOU 2018:48)
2018-10-30
Yttrande till: Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet Barns och ungas läsande – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
2018-10-29
Yttrande till: Kulturdepartementet

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
2018-10-29
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande avseende förslag till ändring i läroplan vad gäller jämställdhet
2018-08-29
Yttrande till: Skolverket

Yttrande över betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19)
2018-08-14
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Med undervisnings­skicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)
2018-06-28
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över Förslag till reviderad läroplan för förskolan
2018-01-31
Yttrande till: Skolverket (2017:783)

2017

Yttrande över betänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
2017-10-22
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över promemorian Brett deltagande i högskoleutbildningen

2017-10-20
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
2017-08-31
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över avsnitt 8.2 i betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
2017-07-05
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Skrivelse till 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)
2017-07-03
Skrivelse till: Skolmyndighetsutredningen

Yttrande över betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)
2017-06-30
Yttrande till: Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)
2017-06-30
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-06-30
Yttrandet till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)
2017-06-09
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
2017-02-24
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

2016

Yttrande över rapporten En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet (S2016/04598/FST)
2016-12-20
Yttrande till: Socialdepartementet

Yttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U2016/03475/S)
2016-11-18
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)
2016-08-24
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet – forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)
2016-06-17
Yttrande till: Utbildningsdepartementet