Studie av Uppskalning och Modellering av tidig numerisk Innovation (SUMI) | Skolforskningsinstitutet

Studie av Uppskalning och Modellering av tidig numerisk Innovation (SUMI)

Hur kan resultat från en empirisk studie om matematikundervisning i förskolan skalas upp och implementeras i fler förskolor utan att den vetenskapliga grunden går förlorad?

Syfte

En tidigare intervention (Skolforskningsinstitutet 2018-00014) visar hur framgångsrik matematikundervisning kan genomföras i förskolan och att en vetenskapligt grundad matematikundervisning för de yngsta barnen gör skillnad. Samtidigt visar andra studier att den vetenskapliga grunden i interventioner ofta går förlorad när en storskalig implementering ska genomföras. Utifrån dessa resultat är syftet med SUMI-studien att utveckla och studera principer för storskalig implementering av vetenskapligt grundad innovation gällande matematikundervisning för barn 1–3 år.

Varför är forskningen viktig?

Vi vet att yngre barns möten med och lärande av matematik har stor betydelse för deras utveckling i allmänhet och deras framtida lärande av matematik i synnerhet. Vi vet också att inte alla yngre barn på egen hand eller genom föräldrar upptäcker och lär matematik. Därför är matematikundervisning i förskolan av stor betydelse för att alla barn ska få en god start. I den tidigare studien DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter (DUTTA) har en empiriskt grundad förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse utvecklats. Resultaten från den studien visar på både kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan barn som deltagit i studien och barn i kontrollgruppen. Barnen som deltagit i studien använder tal och antal i fler situationer och på ett kvalitativt mer funktionellt sätt.

Genomförande

Fokus i SUMI är hur principer för matematikundervisning från DUTTA kan implementeras storskaligt utan att den vetenskapliga grunden för undervisningen i innovationen går förlorad. Målet är en vetenskapligt grundad modell för hur en matematikundervisning med fokus på tal och begynnande aritmetik kan implementeras i förskolan. I SUMI ska forskare tillsammans med förskollärare utarbeta och pröva ut en vetenskapligt grundad modell för storskalig implementering. I denna utprövning är samarbetet mellan forskare och förskollärare en förutsättning eftersom förskollärarna är experter på den kontext där modellen ska implementeras medan forskarna är experter på innehållet i modellen. Implementeringen kommer först att ske småskaligt för att successivt skalas upp.

Deltagare i projektet

Hanna Palmér (projektledare), Linnéuniversitetet

Camilla Björklund, Göteborgs universitet

Jessica Elofsson, Linköpings universitet

Frida Rydiander, Växjö kommun

Caroline Petersson, Växjö kommun