Vanliga frågor och svar 2019 | Skolforskningsinstitutet

Vanliga frågor och svar 2019

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren när det gäller ansökan om forskningsbidrag inför utlysningen 2019.

Vem kan söka?

Krävs doktorsexamen för att kunna söka?

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in.

Vilka räknas som medverkande i projektet?

Medverkande är de som har en avgörande eller central roll för projektets genomförande. En medverkande kan vara en forskare från ett universitet eller högskola eller en förskollärare, lärare eller annan verksam.

Hur stor kan en projektgrupp vara?

Skolforskningsinstitutet finansierar högst sju medverkande forskare i projektgruppen, inklusive projektledaren. I projektgruppen kan därutöver ingå medforskande verksamma, till exempel förskollärare, lärare eller andra verksamma i förskolan eller skolan. För dessa finns ingen begränsning i antal. Beakta att vid bedömningen av projektets genomförbarhet ingår en bedömning av projektets samlade kompetens.

Kan förskollärare, lärare eller andra verksamma ingå i projektgruppen?

Ja, Skolforskningsinstitutet är angeläget om att verksamma förskollärare och lärare är del av projektet och att det bedrivs inom förskolan eller skolan. Det är bland annat det som karaktäriserar vår forskningsprofil. Samtidigt har vi samma höga krav på vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Det är därför viktigt att projekten är förankrade i en akademisk miljö, även om de genomförs i förskolan eller skolan. Vid bedömningen av projektens genomförbarhet ingår en bedömning av projektets samlade kompetens.

Medverkande verksamma kan ingå i och finansieras inom projektgruppen. Verksamma, till exempel förskollärare eller lärare, kan även ha en roll i projektet i en vidare mening, utan att ingå i själva projektgruppen (se vidare under budgetrelaterade frågor).

Kan man ha med en doktorand i projektet?

Skolforskningsinstitutet finansierar inte hela forskarutbildningar, vare sig på individnivå eller genom strukturstöd till forskarskolor. Vi ser dock gärna att doktorander medverkar i projekten. De får dock inte ha det huvudsakliga projektansvaret, vare sig formellt eller reellt.

Var ska jag vara anställd?

Projektledaren för ett projekt som beviljats bidrag ska vara anställd av medelsförvaltaren (vanligen ett svenskt universitet eller högskola) när bidragsperioden börjar.

Vem ska förvalta mitt bidrag?

Bidraget ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Skolforskningsinstitutets krav på en medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli det.

Läs mer om medelsförvaltare

Kan jag skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt?

Nej, du kan bara vara huvudsökande för ett projekt.

Kan jag söka bidrag om jag redan har beviljats bidrag av Skolforskningsinstitutet?

Du kan inte vara huvudsökande för ett projekt om du har ett pågående projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Det måste först ha slutrapporterats.

För hur många år kan jag söka bidrag?

Projektbidrag kan sökas för högst tre år.

Hur ska jag söka?

Hur gör jag min ansökan?

Ansökan ska göras i Prisma.

Måste hela ansökan skickas in vid ett tillfälle?

Du kan arbeta med ansökan i Prisma under hela tiden utlysningen är öppen. När du är klar med den ska du registrera den i systemet.

Hur ska ansökan signeras?

Ansökan ska signeras i Prisma av dig som huvudsökande och av din medelsförvaltare.

Vilket språk ska jag använda?

Ansökan bör skrivas på svenska, men får även skrivas på engelska. Observera att titel ska skrivas på båda språken. Och att du, om du skriver ansökan på engelska, även måste skriva en sammanfattning på svenska.

Vad händer om ansökan är ofullständig?

Om din ansökan är ofullständig, eller inte följer instruktionerna, kan den komma att avvisas. Vid enstaka brister kan institutet begära komplettering. För att en sådan komplettering ska beaktas ska den i så fall göras snarast, senast inom tre dagar.

Finns det några dokument som ska skickas in i pappersform?

Nej, ansökan genomförs helt i Prisma.

Hur ska budgeten se ut?

Vilka typer av kostnader kan bidraget täcka?

Bidraget kan i princip omfatta alla slags projektrelaterade kostnader. Bidragen får dock inte användas till stipendier. Lönekostnader för personer anställda utomlands beviljas normalt inte. Institutet kan finansiera utländska forskare i de fall de bedriver forskningen i Sverige och finansieras via medelsförvaltaren. Däremot finansierar institutet inte forskare som samverkar med projektet genom att forska i förskolor eller skolor i andra länder.

Hur stora bidrag kan man söka och finns det ett tak?

Institutet tillämpar en övre gräns om i genomsnitt 1,5 miljoner kronor per år, dvs. högst 4,5 miljoner kronor för ett treårigt projekt.

Kan man ta med kostnader för lärares och andra verksammas arbete i projektet?

Ja, det går att söka finansiering för exempelvis förskollärare eller lärare som ingår i projektgruppen som medforskande verksamma och ska uppbära lön för detta. Som huvudsökande ska du redovisa ett cv för de medverkande verksamma som ingår i projektgruppen. Det gör du i en pdf i ansökan. Observera att du måste lägga ihop alla cv:n för medverkande verksamma i ett dokument.

Hur ska kostnader för andra deltagande lärare redovisas?

Om det finns kostnader för förskollärare, lärare eller andra verksamma som har en roll i projekten, men inte ingår i projektgruppen, får det tas upp som en samlad post bland andra poster under Driftskostnader. Observera att det under denna post inte handlar om att finansiera omfattande arbetstid för projektmedlemmar, utan att vid behov ersätta huvudmännen för olika kostnader som kan uppstå i anslutning till projektet. Observera vidare att Skolforskningsinstitutet ser positivt på samfinansiering från till exempel berörda huvudmän, andra forskningsråd eller universitetet/högskolan. Sådan samfinansiering ska redovisas under Annan finansiering för detta projekt.

Är medfinansiering från skolan/huvudmannen ett krav?

Nej, men vi ser gärna samfinansiering från skolan/huvudmannen eller andra forskningsfinansiärer. Samfinansiering kan ske genom att förskolan eller skolan svarar för kostnader med förskollärare eller lärare som medverkar i projektgruppen eller med sin tid i verksamheten.

Hur ska indirekta kostnader redovisas?

Indirekta kostnader särredovisas i tabellen under sökta medel. Skolforskningsinstitutet anger ingen modell för beräkning av dessa utan överlåter till medelsförvaltaren att enligt sina egna modeller beräkna dessa.

Vart vänder jag mig för hjälp?

Om jag har frågor om ansökans innehåll?

Frågor om ansökans innehåll kan ställas via e-post till forskningsansokan@skolfi.se. Vi svarar på frågor via mejl eller ringer upp om det behövs. Redovisa därför ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Om jag har tekniska frågor?

Vänd dig i första hand till hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svar, inklusive utförliga användarstöd som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta Prismas tekniska support. Notera att det kan dröja 1–2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning

Hur får jag veta att min ansökan är registrerad?

Efter att du har registrerat din ansökan i Prisma kan du hitta den i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag.

Vad händer om ansökan kommer in för sent?

Om vi får in din ansökan för sent kommer ansökan att avvisas, dvs. inte behandlas.

Hur gör jag om jag vill ändra i en redan registrerad ansökan?

Du kan ändra och komplettera i din ansökan ända fram till dess du registrerat den. Observera att vi inte godkänner kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana vi ber om.

Är min ansökan allmän handling?

Ja, när den är slutregistrerad. När Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd har fattat beslut är även beredningsgruppens yttrande en allmän handling.

Vad händer efter att jag har sökt?

Hur får jag reda på om min ansökan har beviljats?

Kort efter att bidragsbeslutet fattats av Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd publiceras besked om bidragsfinansiering på Skolforskningsinstitutets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag. Yttrandena består av ett skriftligt yttrande och en sammanfattande bedömning på sjugradig bedömningsskala.

Kan jag överklaga beslut om avslag?

Nej.