Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem | Skolforskningsinstitutet

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem


Informationsblad (pdf)
Bild på förstasidan av sammanfattningen fritidshem
Sammanfattning (pdf)

Fulltext (pdf)

 

Bilaga 1. Litteratursökning (pdf)
Bilaga 2. Bedömningsstöd (pdf)
Bilaga 3. Tabell över inkluderade studier (pdf)

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.

Read a summary in English about a meaningful leisure time, development and learning in school-age educare.


Denna systematiska översikt svarar på frågeställningen:

Hur skapar lärare förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem?

De huvudsakliga resultaten

Översiktens resultat ger en mångfacetterad bild av hur lärare i fritidshem kan organisera under­vis­ningen och förhålla sig till eleverna. Resultaten från de 37 ingående studierna sammanställdes utifrån en analys som resulterade i tre centrala teman:

  • inta ett medvetet förhållningssätt
  • skapa kreativa miljöer
  • organisera undervisningen.

Översiktens teman hänger samman och ger ett helhetsperspektiv i undervisningen.

Läroplanen betonar att fritidshemmet ska komplettera undervisningen i skolan och att undervisningen ska erbjuda elever en meningsfull fritid samt stimulera deras utveckling och lärande. Eleverna kan uppleva en meningsfull fritid när verksamheten är trygg och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Översiktens resultat visar hur olika förhållnings- och arbetssätt som lärare intar och använder kan erbjuda elever en undervisning där omsorg, lärande och utveckling är sammanflätande med varandra. De ingående studierna visar tillsammans hur lärare kan skapa goda förutsättningar för elevers utveckling och lärande, dels genom ett medvetet förhållningssätt till elevernas lek och aktiviteter, dels genom att erbjuda meningsfulla sammanhang i form av organiserade undervisningstillfällen, utformning av den fysiska lärmiljön och genom att tillhandahålla relevant material.

Att utveckla undervisningen i fritidshem

Undervisningen handlar om målstyrda processer som under ledning av lärare syftar till utveckling och lärande. Översiktens resultat visar att undervisningen är både planerad och spontan. I studierna utgår lärare från en planerad aktivitet men ger elever utrymme att hitta egna sätt att delta och samtidigt ta vara på det som sker i stunden, för att stödja eleverna i utvecklingen.

Översikten pekar på att en betydelsefull roll för lärare är att skapa intresse och motivation hos eleverna. Att läraren utgår från tydliga mål och syften i undervisningen är viktigt, men resultatet visar också att det finns en risk att dessa mål inte alltid stämmer överens med vad eleverna intresserar sig för och vill göra.

Leken har en central plats i översiktens resultat. I studierna framkommer att elever ska ges möjligheter att ägna sig åt lek, vilket är i linje med läroplanens skrivningar för fritidshem. Leken förväntas utveckla bland annat fantasi, kreativitet och sociala förmågor hos eleverna, när de leker i samspel med andra elever. Elever ges även goda möjligheter att handla själv­ständigt utifrån egna val och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Projektgrupp

Externa forskare

Björn Haglund, docent, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle

Karin Lager, fil.dr, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Ilana Manneh, fil.dr (projektledare)

Johan Wallin, fil.dr (biträdande projektledare)

Eva Bergman (informationsspecialist)

Lisa Jonsson (informationsspecialist)

Catarina Melin (projektassistent)

Läs, lyssna och inspireras

Skolforskningsportalen finns till exempel frågor och svar med såväl exempel från resultaten som resonemang kring varför översikten är viktig.

Lyssna på poddavsnittet Den fria tidens lärande i fritidshem i Skolforskningspodden.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se