Finansierade forskningsprojekt 2022

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja totalt 8 projekt finansiering med sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Naturkunskap för kritisk granskning av hur vetenskaplig kunskapsproduktion gestaltas i media: utveckling av didaktiska modeller.
Projektledare: Maria Andrée, Stockholms universitet
Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt för att öka förutsättningar för elevers lärande i yrkesämnen.
Projektledare: Stig-Börje Asplund, Karlstads universitet
Läskraft: Framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder för att främja elevers läsengagemang och läskompetens.
Projektledare: Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet
Motivation i moderna språk (MoMS): Utveckling av forskningsbaserade undervisningspraktiker genom samskapade interventioner i tre språk.
Projektledare: Jonas Granfeldt, Lunds universitet
Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande – att stärka lärande och minne.
Projektledare: Jan Olsson, Mälardalens universitet
Uppgiftsdesign och lärarstöd som främjar elevers matematiska resonemang.
Projektledare: Björn Palmberg, Umeå universitet
Studie av uppskalning och modellering av tidig numerisk innovation – SUMI.
Projektledare: Hanna Palmér, Linnéuniversitetet
Främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning.
Projektledare: Krister Schönström, Stockholms universitet

Årets utlysning

Vår forskningsprofil