Skolforskningsinstitutet – de fem första åren | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet – de fem första åren

Regeringen beslutade 22 december 2014 om Skolforskningsinstitutets instruktion. I budgetpropositionen för 2015 fastslog regeringen att att institutet ska inleda sitt arbete från och med 1 januari 2015.

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Här finns årsredovisningar och styrdokument.

Och här är en kortversion av verksamhetens första fem år:

1 januari 2015 startade verksamheten, Eva Wallberg tillträdde som vikarierande direktör

20 april 2015 hölls första fokusgruppsmötet med lärare och förskollärare för att fånga in behov av systematiska översikter

1 september 2015 tillträdde Lena Adamson som direktör

26 november 2015 hölls öppet hus och mingel på institutet

1 oktober 2015 beslutades om Skolforskningsnämndens sammansättning och 24 november hölls första sammanträdet

9 mars 2016 distribuerades Skolforskningsinstitutets första nyhetsbrev

14 april 2016 öppnade institutets första utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning – 122 ansökningar inkom

25 maj 2016 besökte utbildningsminister Gustav Fridolin Skolforskningsinstitutet

22 juni 2016 beslutades om Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råds sammansättning och 21 oktober sammanträdde rådet första gången

29 augusti 2016 startade Försöksverksamheten

1 november 2016 presenterades de forskningsprojekt som beviljats bidrag för praktiknära forskning

3 februari 2017 hölls första referensgruppsmötet inför arbetet med att utveckla de systematiska översikterna

28 mars 2017 öppnade utlysningen av forskningsmedel – 94 ansökningar inkom

31 oktober 2017 lanserades den första systematiska översikten: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan

14 november 2017 lanserades systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen

23 januari 2018 arrangerades seminariet Skolforskningsinstitutet – dåtid, nutid och framtid

1 februari 2018 tillträdde Per Thullberg som vikarierande direktör

14 mars 2018 öppnade utlysningen av forskningsbidrag – 65 ansökningar inkom

24 maj 2018 arrangerades en nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

23 augusti 2018 inleddes försöksverksamhetens andra omgång

15 augusti 2018 tillträdde Camilo von Greiff som direktör

28 september 2018 lanserades systematiska översikten Feedback i skrivundervisningen

19 december 2018 lanserades systematiska översikten Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

9 februari 2019 lanserades systematiska översikten Att genom lek stödja och stimulera bars sociala förmågor – undervisning i förskolan

13 mars 2019 öppnade utlysningen av forskningsbidrag – 74 ansökningar inkom

11 april 2019 lanserades systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

1 juli 2019 lanserades systematiska översikten Individanpassad vuxenundervisning – med fokus på digitala verktyg

10 juli 2019 hölls Försöksverksamhetens avslutningsseminarium

16 oktober 2019 arrangerades symposiet om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

21 november 2019 lanserades två publikationer i den nya serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

10 december 2019 lanserades webbplatsen Skolforskningsportalen

15 januari 2020 firade vi institutets fem första år med öppet hus